ใส่รูป

  นางชนม์ชนก  อรรถวรรธน

ที่อยู่

 

โทรศัพท์

 032-481144-6 ต่อ 120

ประวัติการศึกษา

 

อนุบาล

 

ประถมศึกษา

 

มัธยมศึกษา

 รร.พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

ปริญญาตรี

 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

ปริญญาโท

 

ปริญญาเอก

 

ขอบข่ายงานปัจจุบัน

 งานคลินิกวัยใส,ตรวจรักษาผู้ป่วย PCU บางขุนไทรและบางตะบูนออก,ช่วยงานยาเสพติด ช่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ช่วยงานคลินิกลดโรคลดพุง

ประวัติการทำงาน

 

ผลงาน

 

คติประจำใจ

 

จานโปรด

 

ราศี