?????????? ???????????????????????
งานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน้าแรก เชื่อมโยง ผู้ประสานงาน แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
facebook twitter myspace google YouTube
ผังควบคุมกำกับงาน
กิจกรรม
ต.ค.56
พ.ย.56
ธ.ค.56
ม.ค.57
ก.พ.57
มี.ค.57
-เหตุรำคาญ (รับเรื่องร้องเรียน)
1-31
1-30
1-31
1-31
1-
1-31
-จัดทำบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพรบ.สาธารณสุข
30
-ติดตามการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
1-31
1-31
๒.งานอาชีวเวชศาสตร์
-จัดทำฐานข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ
       
-จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพเกษตรกร
31
-คัดกรองผู้สัมผัสโดยใช้แบบประเมิน นบก.1-56/ตรวจ
     
-จัดตั้งคลีนิคเกษตรกร/วัยทำงาน เน้นให้สุขศึกษาและบำบัด
   
๓.งานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
-ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (ประเมิน/ติดตาม)
30
-ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ประเมิน/ติดตาม)
30
 
-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ..ระดับเพชร (ประเมิน/ติดตาม)
30
-จัดทำฐานข้อมูลประปาหมู่บ้าน
21
-รณรงค์, ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้
31
-จัดทำฐานข้อมูลส้วมสาธารณะครบ 13 ประเภทกิจการ (setting)
30
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านเกณฑ์ประเมินส้วมสาธารณะ
31
31
-จัดทำฐานข้อมูลการกำจัดขยะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
31
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินกิจกรรม GREEN ครบ (ประเมิน/ติดตาม) ตามโครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน
31
31
-ประเมินผลเป็นระยะๆ
1-31
1-30
1-31
1-31
1-
1-31
กิจกรรม
เม.ย.56
พ.ค.56
มิ.ย.56
ก.ค.57
ส.ค.57
ก.ย.57
-เหตุรำคาญ (รับเรื่องร้องเรียน)
           
-จัดทำบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพรบ.สาธารณสุข
           
-ติดตามการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
           
๒.งานอาชีวเวชศาสตร์
-จัดทำฐานข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ
           
-จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพเกษตรกร
           
-คัดกรองผู้สัมผัสโดยใช้แบบประเมิน นบก.1-56/ตรวจ
           
-จัดตั้งคลีนิคเกษตรกร/วัยทำงาน เน้นให้สุขศึกษาและบำบัด
           
๓.งานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
-ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (ประเมิน/ติดตาม)
           
-ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ประเมิน/ติดตาม)
           
-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ..ระดับเพชร (ประเมิน/ติดตาม)
           
-จัดทำฐานข้อมูลประปาหมู่บ้าน
           
-รณรงค์, ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้
           
-จัดทำฐานข้อมูลส้วมสาธารณะครบ 13 ประเภทกิจการ (setting)
           
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านเกณฑ์ประเมินส้วมสาธารณะ
           
-จัดทำฐานข้อมูลการกำจัดขยะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
           
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินกิจกรรม GREEN ครบ (ประเมิน/ติดตาม) ตามโครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน
           
-ประเมินผลเป็นระยะๆ
           
หมายเหตุ
-การจัดลำดับความสำคัญ
-เป้าหมายหลัก
-เป้าหมายรอง/ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
-การดำเนินงานตามปกติ
-ตัวหนังสือสีเขียว หมายถึง อำเภอดำเนินการ
อธิบายวิธีใช้ และข้อตกลง
-ผังควบคุมกำกับงาน ..อยู่ในหัวข้อ แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
-สามารถคลิกดูคู่มือ พร้อมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานได้ตามหัวข้อ โดยแยกเนื้อหาตามลำดับความสำคัญด้วยสีเหลือง, ส้ม, และแดงครับ
-สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนอำเภอ
-ตัวหนังสือสีเขียว เจ้าหน้าที่อำเภอดำเนินการครับ
Last Update Fri 25-Oct-2013 5:06