หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

   -ตารางปฏิบัติงาน

  -วาระการประชุม สสอ.

บุุึคลากร

บันทึกอนุมัติไปราชการ

บันทึกโอนเงิน

แบบฟอร์ม-แบบเบิกต่างๆ

แบบฟอร์มรายงาน งานส่งเสริมฯ

แบบฟอร์มประเมินส้วม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประชากรเป้าหมาย ปี 2555

ประชากรเป้าหมายปี 2556

แบบขอรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Datacenter HOS xP

แบบฟอร์มเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาจาก รพ.

แบบรายงาน SUC 1 ปี 55

แบบฟอร์มหนังสือขอเบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ

แผนงาน NCD.......

แผนการตรวจภาวะแทรกซ้อน

อัตราค่าตรวจ LAB

ระบบให้คำปรึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วย

 เกณฑ์  ON TOP 2555

Papsmear ปี 54

วิธีการเข้าประชุมบน webcam

 WebLink

โรงพยาบาลท่ายาง

สำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดเพชรบุwww.pbro.moph.go.th

www.hotmail.com

www.google.co.th

สำนักงานสาธารณสุขเขต5

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พบ.